BỘ TÀI CHÍNH
——- 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————— 

Số: 3221/QĐ-BTC

 Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC MIỄN THUẾ HÀNG QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

 Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

 Căn cứ Điều 104, Điều 105 và Điều 107 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

 Xét đề nghị của Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh tại công văn số 1385/PTTH ngày 26/11/2013 về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với lô hàng thiết bị kỹ thuật phát thanh là quà tặng của Đài phát thanh nhân dân Quảng Tây 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.  Miễn thuế nhập khẩu lô hàng gồm: Thiết bị kỹ thuật phát thanh; Tổng trị giá lô hàng: 172.800 CNY của Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh nhập khẩu theo tờ khai số: 42/PMD ngày 25/11/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Tổng số thuế nhập khẩu được miễn theo tờ khai là  61.527.293 đồng  (sáu mươi mốt triệu, năm trăm hai mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi ba đồng)  

 Điều 2.  Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh có trách nhiệm quản lý và ghi tăng tài sản phần ngân sách cấp bao gồm thuế, trị giá lô hàng quà biếu, quà tặng và phải sử dụng theo đúng chế độ hiện hành về quản lý tài sản cơ quan từ kinh phí ngân sách cấp phát và sử dụng được đúng mục đích quy định được miễn thuế không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích được miễn thuế hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế nhập khẩu

 Điều 3.  Trên cơ sở quyết định miễn thuế, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái) thanh khoản số tiền thuế được miễn, đóng dấu trên tờ khai hải quan gốc lưu tại đơn vị và tờ khai hải quan gốc do người nộp thuế lưu: “hàng được miễn thuế theo Quyết định số … ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Tài chính” (mẫu dấu theo mẫu số 14/MDHT/2013 Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

 Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

   Nơi nhận:  
– Như Điều 4;
– Cục QLCS-BTC (để phối hợp);
– Chi cục HQ cửa khẩu Móng Cái;
(Cục HQ tỉnh Quảng Ninh);
– Lưu: VT, TCHQ (13)

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

  Thông tư sắp phát hành !  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.