BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ 
 ——- 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 ————— 

Số: 3843/TCT-CS
 V/v: Giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ 

 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 

 

 Kính gửi: 

– Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
– Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Trả lời Công văn số 3832/CT-TTHT ngày 3/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 1540/CT-THNVDT ngày 26/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về chính sách thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

 “2. Trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người được giải quyết đăng ký xe theo quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe thì hồ sơ kê khai nộp lệ phí trước bạ là hồ sơ hợp pháp để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe bao gồm các giấy tờ theo quy định của Bộ Công an và giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (trừ chứng từ nộp lệ phí trước bạ)”. 

– Tại Điều 1, Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 1/3/2013 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 20, Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe:

 “3. Giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người 

 Từ ngày 15/4/2013 đến ngày 31/12/2014, việc giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người thực hiện như sau: 

 3.1. Hồ sơ đăng ký sang tên xe 

 … 

 – Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ gồm: 

 + Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú. 

 + Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định. 

 + Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe)”. 

– Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 17, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

 “c) Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam nêu tại điểm e khoản 1 Điều này), gồm: 

 – Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư này; 

 – Hóa đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh); hoặc hóa đơn bán hàng tịch thu (đối với trường hợp mua hàng tịch thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng, thanh lý tài sản (đối với trường hợp cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, cơ quan tư pháp nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác); hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của Công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp chuyển giao tài sản giữa các cá nhân, thể nhân không hoạt động sản xuất, kinh doanh); 

 – Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có)” 

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với hồ sơ kê khai, nộp lệ phí trước bạ của xe ô tô xe máy không có chứng từ chuyển nhượng qua nhiều chủ được thực hiện như sau:

– Đối với trường hợp người đang sử dụng xe là cá nhân mà xe có nguồn gốc nhận chuyển nhượng nhiều lần qua các cá nhân, trên giấy đăng ký xe đứng tên cá nhân thì áp dụng như đối với trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng theo quy định tại Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 1/3/2013 của Bộ Công an.

– Đối với trường hợp người đang sử dụng xe là cá nhân mà xe có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ các tổ chức, trên giấy đăng ký xe đứng tên tổ chức thì hồ sơ khai lệ phí trước bạ phải có chứng từ chuyển nhượng theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế căn cứ vào hồ sơ khai lệ phí trước bạ của từng trường hợp cụ thể để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp tổ chức bán xe cho cá nhân nhưng không thực hiện việc xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục quản lý thuế các đối tượng này hoặc có văn bản đề nghị Cơ quan thuế địa phương (trường hợp các đơn vị này không nằm trên địa bàn tỉnh) thực hiện kiểm tra đối với các tổ chức này và căn cứ vào sổ kế toán, hóa đơn chứng từ và hồ sơ của đơn vị đối chiếu với quy định của pháp luật thuế để tính và truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 

  Nơi nhận:  
– Như trên;
– Vụ Pháp chế (BTC);
– Vụ Pháp chế (TCT);
– Lưu: VT, CS (03b).

 TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 
 PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 Ngô Văn Độ 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.