Tải mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước C1-02/NS mới nhất

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS và C1-03/NS) thay thế cho mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN ban hành kèm theo Quyết định số ...